Regulamin Stowarzyszenia | Sokół Ostróda

Menu odnośników dodatkowych

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Stowarzyszenie Kibiców Sokoła Ostróda „Trójkolorowi”

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kibiców Sokoła Ostróda „Trójkolorowi” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostróda.
 3. Symbolika Stowarzyszenia: barwy czerwono – biało – niebieskie.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest:
  1. Tomasz Cichowski
   Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej człon-ków. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 8. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Popularyzacja sportu oraz rekreacji, w szczególności piłki nożnej.
  2. Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na stadionie, na którym jako go-spodarz rozgrywa swoje mecze drużyna Sokół Ostróda.
  3. Organizacja dopingu oraz opraw na meczach Klubu Sokół Ostróda.
  4. Współpraca z władzami miejskimi jak i powiatowymi w propagowaniu zdrowego stylu życia oraz popularyzacji piłki nożnej wśród mieszkańców.
  5. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach Klubu Sokół Ostróda wśród  młodzieży szkolnej.
  6. Działania mające na celu wpływ na politykę informacyjną  Klubu Sokół Ostróda.
  7. Współpraca z władzami  Klubu Sokół Ostróda.
  8. Wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej na terenie miasta Ostróda oraz powiatu  Ostródzkiego.
  9. Zwiększenie zainteresowania sportem wśród mieszkańców Ostródy.
  10. Promowanie współpracy klubów piłkarskich z władzami administracji rządowej i samorządowej.
  11. Promocja piłki nożnej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
  12. Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego.
  13. Organizacja ruchu kibicowskiego.
  14. Zwiększenie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Popularyzację celów Stowarzyszenia wśród mieszkańców.
  2. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków.
  3. Dążenie do stworzenia przyjaznej atmosfery oraz podnoszenia i uatrakcyjnienia po-ziomu widowisk sportowych organizowanych na stadionie przy ul. 3 Maja, kultu-ralnego dopingu, a także przygotowywania szeregu akcji promujących pozytywną postawą sympatyków ostródzkiego klubu.
  4. Ścisłą współpracę  ze sponsorami, lokalnymi władzami i osobami prywatnymi w budowaniu i kreowaniu pozytywnego wizerunku Klubu Sokół Ostróda i Stowa-rzyszenia Klub Kibica Trójkolorowi.
  5. Wpływ na politykę informacyjną Klubu Sokół Ostróda poprzez organizację cy-klicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem Klubu Sokół Ostróda i urzędnikami magistratu.
  6. Udział w pracach zarządu Klubu Sokół Ostróda poprzez konsultowanie z Zarządem Stowarzyszenia najważniejszych posunięć marketingowych i transferowych Sokoła, ustalanie cen biletów, a także poprzez informowanie Zarządu Stowarzyszenia o bieżącej sytuacji finansowej Klubu Sokół Ostróda.
  7. Organizowanie spotkań z piłkarzami, trenerami i pracownikami  Klubu Sokół Ostróda.
  8. Organizowanie i prowadzenie turniejów i innych rozgrywek piłkarskich drużyn amatorskich.
  9. Działania marketingowe promujące Klub Sokół Ostróda i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie wspólnych akcji mających na celu propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach Sokoła wśród młodzieży szkolnej.
  10. Współpracę z Klubem Sokół Ostróda w zakresie dystrybucji karnetów i biletów na mecze w Ostródzie, ze szczególnym uwzględnieniem programów lojalnościowych dla członków Stowarzyszenia.
  11. Organizowanie wyjazdów na mecze Klubu Sokół Ostróda.
  12. Organizowanie turniejów i festynów.
  13. Współpracę z przedszkolami, szkołami, placówkami opiekuńczymi i opiekuńczo –  wychowawczymi na terenie miasta Ostróda i powiatu Ostródzkiego.
  14. Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną.
  15. Wydawanie programów meczowych i czasopism.
  16. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materia-łów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności piłki nożnej.
  17. Inne działania realizujące cele statutowe.